دسامبر 2020

استفاده از سنگ در زیورآلات از گذشته های دور میام مردمان دوره‌های مختلف رواج بسیاری داشته و از سنگی به عنوان سنگ های ماه تولد بهره می‌بردند. این سنگ ها با توجه به خواص درمانی روحی و جسمی که دارند مورد توجه قرار گرفته اند. اما در سال 1912 بود که انجمن جواهرات ملی آمریکا در یک گردهمایی به یک