سنگ اونیکسبرچسب

سنگ ماه تولد همانند نماد ماه تولد، نشان‌دهنده ماه تولد و همچنین خصوصیات روحی و جسمی افراد است. سنگ تولدهای مدرن در سال 1912 توسط انجمن جواهرات ملی آمریکا در یک گردهمایی به یک لیست واحد رسید، اما استفاده از سنگ ماه تولد به دوره معاصر ختم نمی‌شود و از گذشته سنگ‌های مختلفی به عنوان سنگ ماه تولد استفاده مورد